قطعات کتری برقی تفال

قطعات کتری برقی تفال / قطعه بانک

کتری برقی تفال کتری تفال دوام و ماندگاری زیادی دارد و سالیان زیادی برای شما آب جوش درست خواهد کرد
کتری برقی تفال کمک می کند شما در زمان تا اندازه زیادی صرفه جویی کنید
این کتری برقی کار پذیرایی از مهمان ها برای شما سریع و ساده می کند
این دستگاه برای هر خانواده و هر قشری از اجتماع مثل صاحبان شرکت ها، دانشجویان و کارمندان مفید است
از مدلهای مختلف کتری برقی تفال :
کتری برقی تفال KO 150
کتری برقی تفال Kl 730
کتری برقی تفال KO 200
کتری برقی تفال kl 110

لوازم کتری برقی تفال را از قطعه بانک بخواهید

هوم اپلیانس مرکز تخصصی تعمیرات کتری برقی تفال