logo

لوازم خانگی و آشپزخانه چقدر ارز دولتی گرفت؟

بررسی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از بانک مرکزی نشان داد؛ در بین شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی و آشپزخانه، شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین با دریافت ۱۶۰.۱۸۰.۷۲۰.۰۸۰ تومان ارز در صدر این لیست قرار دارد.

بر اساس لیستی که بانک مرکزی از صنایع لوازم خانگی و آشپزخانه‌ای که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کرده است، به ترتیب پنج شرکت گلدیران نوین، گلدیران، سپهر الکتریک، مطهر ضمیر و ایران رادیاتور بیشترین ارز دولتی را گرفته‌اند.

در این گزارش به شرکت‌های لوازم خانگی و آشپزخانگی که یارانه دولتی گرفته‌اند به تفکیک نوع و میزان ارز پرداخته‌ایم.

سپهر الکتریک

“شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک” به میزان ۶۰۸۱۱ یوان چین ( به ارزش ۳۷,۸۸۵.۲۵۳ تومان) و ۳۵۰۶ یورو ( به ارزش ۱۶.۴۷۸.۲۰۰ تومان) و در مجموع ۵۴.۳۶۳.۷۲۳ تومان ارز دولتی گرفته است.

مه پویا

“شرکت تولید لوازم خانگی مه پویا” به میزان ۴۰۵۰۴۴ یوان چین ( به ارزش ۲۵۲,۳۴۲.۵۳۶تومان) ارز دولتی گرقته است.

پرتو سرد توان

“شرکت تولیدی لوازم خانگی پرتو سرد توان” به میزان ۵۳۴۵۰۹۸۳۰۶ وون کره جنوبی (به ارزش ۱۹,۲۷۹.۷۶۹.۵۸۹تومان)، به میزان ۱۱۲۶۲۲۷ یورو (به ارزش ۵.۲۹۳.۲۶۹.۲۵۰تومان)، به میزان ۳۶۹۶۰۶۷۹ یوان ( به ارزش ۲۳.۰۲۶.۵۰۳.۵۵۲تومان) و به میزان ۵۲۱۰۴۰۰۰ ین ژاپن (به ارزش ۱.۹۶۲.۲۳۶.۶۴۰ تومان) و در مجموع ۴۹.۵۶۱.۷۷۹.۰۳۲ارز دولتی دریافت کرده است.

گلدیران سپهر

“شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر” به مبلغ ۳۴۰۱۱۹۶۸ یوان چین ( به ارزش ۲۱,۱۸۹.۴۵۶.۰۶۴ تومان) ارز دولتی گرفته است.

نانیوا

“شرکت تولیدی لوازم خانگی نانیوا” به میزان ۴۳۳۷۹۷۹ یوان چین ( معادل۲,۷۰۲.۵۶۰.۹۱۷ تومان) ارز دولتی دریافت کرده است.

پرتو الماس البرز

“شرکت صنایع لوازم خانگی پرتو الماس البرز” به مبلغ ۲۸۵۶۰ یورو ( معادل ۱۳۴,۲۳۲.۰۰۰ تومان) ارز دولتی گرفته است.

پارس زرآسا

“شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا” به میزان ۴۲۸۰۴ یورو (معادل ۲۰۱,۱۷۹.۷۸۷ تومان)، به میزان ۳۵۹۵۱۳۹ یوان چین (معادل ۲.۲۳۹.۷۷۱.۵۹۷ تومان) و در مجموع ۲.۴۴۰.۹۵۱.۳۸۴ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

پارس

“شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس” به میزان ۷۹۴۷۷ یورو (به ارزش ۳۷۳,۵۴۲.۸۴۰ تومان) ارز دولتی گرفته است.

امرسان

“شرکت صنایع امرسان” به میزان ۱۴۶۹۳۷۳۳ یوان (به ارزش ۹,۱۵۴.۱۹۵.۷۸۹ تومان)، به مبلغ ۱۶۳۳۴۴۵ یورو (معادل ۷.۶۷۷.۱۹۴.۲۲۶ تومان) و به میزان ۱۰۳۴۷۹۳۹۲۰ وون کره جنوبی (به ارزش۳.۷۳۲.۵۰۱.۶۶۹ تومان) و در مجموع ۲۰.۵۶۳.۸۹۱.۶۸۵ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

سپید مطهر انتخاب

“شرکت سپید مطهر انتخاب” به میزان ۳۸۳۸۱۳۶۵۲۴ وون کره جنوبی (به ارزش ۱۳,۸۴۴.۱۵۸.۴۴۲ تومان)، به میزان ۸۹۵۲۷۰۹ یوان چین (معادل ۵.۵۷۷.۵۳۷.۹۸۱) و به میزان ۲۱۰۰۰۰ یورو (به ارزش ۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان) و در مجموع ۲۰.۴۰۸.۶۹۶.۴۲۳ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

گلدیران نوین

“شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین” ۳۵۲۸۹۲۳۸۸۹۲ وون کره جنوبی (به ارزش ۱۲۷,۲۸۸.۲۸۴.۶۸۳ تومان)، به میزان ۶۹۹۸۳۹۰ یورو (به ارزش ۳۲.۸۹۲.۴۳۵.۳۹۷تومان) و در مجموع ۱۶۰.۱۸۰.۷۲۰.۰۸۰ تومان ارز دولتی گرفته است.

گلدیران پارس

“شرکت صنایع تهویه گلدیران پارس” ۹۱۹۳۲۳۳۲۳۰ وون کره جنوبی (به ارزش ۳۳,۱۵۹.۹۹۲.۲۶۰تومان)، به میزان ۶۶۶۶۵۱ یورو (معادل ۳.۱۳۳.۲۵۹.۷۰۰ تومان) و در مجموع ۳۶.۲۹۳.۲۵۱.۹۶۰ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

گلدیران

“شرکت صنایع گلدیران” به میزان ۲۹۶۳۶۲۴۷۲۸۴ وون کره جنوبی(به ارزش ۱۰۶,۸۹۷.۹۴۳.۹۵۳تومان)، و به مبلغ ۳۰۹۵ یورو (به ارزش ۱۴.۵۴۶.۵۰۰ تومان) و به میزان ۲۸۶۹۰۲۸ یوان چین (به ارزش ۱.۷۸۷.۴۰۴.۴۴۴ تومان) و در مجموع ۱۰۸.۶۹۹.۸۹۴.۸۹۷ تومان ارز دولتی گرفته است.

مبتکران گلدیران

“شرکت مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیران” به مبلغ ۳۱۹۲۱۶۰۱۷۶ وون کره جنوبی (معادل ۱۱,۵۱۴.۱۲۱.۷۵۴تومان)، به میزان ۲۸۱۲۵۱۶۷ یوان چین (معادل۱۷.۵۲۱.۹۷۹.۰۴۱ تومان) و در مجموع ۲۹.۰۳۶.۱۰۰.۷۹۵ تومان یارانه دولتی گرفته است.

دونار خزر

“شرکت دونار خزر” به مبلغ ۳۷۵۱۵ یوان چین (معادل ۲۳,۳۷۱.۸۴۵ تومان)، به میزان ۱۷۸۱۰۴۶۰ وون کره جنوبی (معادل ۶.۴۲۴۲.۳۲۹تومان) و در مجموع ۸۷.۶۱۴.۱۷۴ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

مطهر ضمیر

“شرکت مطهر ضمیر” که زیر مجموعه گروه صنعتی انتخاب است به میزان ۳۱۳۸۱۶۶۳ یوان چین (معادل ۵۴,۵۸۳.۶۳۰.۵۳۹ تومان) ارز دولتی گرفته است.

حایر تهران

“شرکت حایر تهران” نیز زیر مجموعه گروه صنعتی انتخاب است و به میزان ۱۱۷۰۷۷۲۷ یوان چین (معادل ۷,۲۹۳.۹۱۴.۲۹۴ تومان) یارانه دولتی دریافت کرده است.

پارس شید

“شرکت بازرگانی پارس شید” ۱۳۰۲۹۸۲۸۵ ین ژاپن (معادل ۴,۹۰۷.۰۳۳.۴۱۳ تومان)، به مبلغ۶۹۸۵۴۴۰۰۰ وون کره جنوبی (معادل ۲.۵۱۹.۶۴۸.۲۰۸ تومان) و به میزان ۳۶۶۴ یورو (معادل ۱۷.۲۲۳.۱۵۰ تومان) و در مجموع ۷.۴۴۳.۹۰۴.۷۷۱ تومان ارز دولتی گرفته است.

پارس خزر

“شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام” مبلغ ۲۳۸۸۴۲۷ یوان چین (معادل ۱,۴۸۷.۹۹۰.۱۲۰تومان)، به میزان ۱۰۸۵۸۰ یورو (معادل ۵۱۰.۳۲۶.۱۴۱ تومان) و به میزان ۱۳۷۴۱۸۴ روپیه هند (معادل ۸۲.۴۵۱.۰۶۲ تومان) و در مجموع ۲.۰۰۶.۵۶۱.۳۶۸ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

ایران رادیاتور

“شرکت تولیدی ایران رادیاتور” به میزان ۸۰۶۸۷۷۳۵ یوان چین (معادل ۵۰,۲۶۸.۴۵۹.۰۹۸تومان)، ۱۳۶۷۲۰ یورو (۶۴۲.۵۸۴.۰۰۰ تومان)، مبلغ ۶۳۶۷۵۰ لیر ترکیه (معادل ۴۴.۸۲۷۲.۰۰۰ تومان) و مبلغ ۳۶۲۵۰۰۰۰ ین ژاپن (معادل ۱.۳۶۵.۱۷۵.۰۰۰ تومان) و در مجموع ۵۲.۷۲۴.۴۹۰.۰۹۸تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

آبسال

“شرکت آبسال سهامی عام” مبلغ ۱۳۱۵۶۵۴۵۴۴ وون کره جنوبی (معادل ۴,۷۴۵.۵۶۵.۹۴۰ تومان)، مبلغ ۹۴۵۵۵ یورو (معادل ۴۴۴.۴۰۹.۱۵۸ تومان) و مبلغ ۲۵۲۴۶۳۸ ین ژاپن (معادل ۹۵.۰۷۷.۸۶۷تومان) و در مجموع ۵.۲۸۵.۰۵۲.۹۶۵ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

پاکشوما

“شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما” مبلغ ۱۵۸۸۱۵۱ یورو (معادل ۷۴۶,۴۳۱۰.۲۶۴ تومان)، به میزان۱۲۷۱۷۶۰۳۷یوان چین (معادل ۷۹.۲۳۰.۶۷۱.۱۱۳ تومان) و به میزان ۱۸۱۴۴۳۷۲۰ وون کره جنوبی (معادل ۶.۸۳۳.۱۷۰.۴۹۵ تومان) و در مجموع ۹۳.۵۲۸.۱۵۱.۸۷۲ تومان ارز دولتی گرفته است.

فریدولین

“شرکت فریدولین قم” مبلغ ۴۲۵۰۰۰ یورو (معادل ۱,۹۹۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان) و مبلغ ۳۴۳۰۰۰ یوان چین (معادل۲۱۳.۶۸۹.۰۰۰ تومان) و در مجموع ۲.۲۱۱.۱۸۹.۰۰۰ تومان ارز دولتی گرفته است.

اخوان توس

“شرکت بازرگانی اخوان توس” به میزان ۸۸۶۸۰ یورو (معادل۴۱۶,۷۹۶.۰۰۰ تومان) ارز دولتی گرفته است.

اخوان جم

“شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم” به میزان ۲۶۴۹۵۷۲۳۴۲ وون کره جنوبی (معادل ۹,۵۵۷.۰۰۷.۴۳۷تومان)، به میزان ۱۵۳۶۰۸۹ یورو (معادل ۷.۲۱۹.۶۲۱.۰۲۶ تومان) و به میزان ۳۰۰۶۷۶۰۲۰ ین ژاپن (معادل ۱۱.۳۲۳.۴۵۸.۹۱۳ تومان) و در مجموع ۲۸.۱۰۰.۰۸۷.۳۷۶تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

استیل البرز

شرکت صنایع استیل البرز ۸۹۴۸۵۱ یورو (معادل ۴۲۰,۵۸۰.۰۷۳۴ تومان)، به میزان ۱۶۰۱۰۷۸۲۵ ین ژاپن (معادل ۶.۰۲۹.۶۶۰.۶۸۹ تومان)، به مبلغ ۷۶۳۷۸۲۱۹۲ وون کره جنوبی (معادل ۲.۷۵۴.۹۶۲.۳۶۶تومان) و به مبلغ ۶۷۲۹۶۱۶ یوان (معادل ۴.۱۹۲.۵۵۰.۷۸۰تومان) و در مجموع ۱۷.۱۸۲.۹۷۴.۵۷۰تومان یارانه دولتی گرفته است.

تاکنو گاز

“شرکت تاکنو گاز” به میزان ۱۲۷۷۹۱۷۶۶ ین ژاپن (معادل ۴,۸۱۲.۶۳۷.۹۰۷ تومان) و به میزان ۸۵۴۳۸۶ یوان چین (معادل ۵۳۲.۲۸۳.۰۷۶تومان) و در مجموع ۵.۳۴۴.۹۲۰.۹۸۳ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

روبینا صنعت پارسیس

“شرکت روبینا صنعت پارسیس” مبلغ ۱۷۲۴۷۳ یورو (معادل ۸۱۰,۶۲۳.۱۰۰تومان) یارانه دولتی دریافت کرده است.

سپهر الکتریک

“شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک” ۶۰۸۱۱ یوان چین (معادل ۳۷,۸۸۵.۲۵۳ تومان) و مبلغ ۳۵۰۶ یورو (معادل ۱۶.۴۷۸.۲۰۰ تومان) و در مجموع ۵۴.۳۶۳.۴۵۳ تومان ارز دولتی گرفته است.

یخساران

“شرکت تولیدی و صنعتی یخساران پایتخت” مبلغ ۳۱۴۵۹۳۲۹ یوان چین (معادل ۱۹,۵۹۹.۱۶۲.۰۹۱ تومان) و مبلغ ۴۵۵۶۱۸۰۵۶ وون کره جنوبی (معادل ۱.۶۴۳.۴۱۴.۳۲۷ تومان) و در مجموع ۲۱.۲۴۲.۵۷۶.۴۱۹ تومان ارز دولتی گرفته است.

کاچیران

“شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران کاچیران” مبلغ ۱۲۳۸۵ یورو (معادل ۵۸,۲۰۹.۵۰۰تومان) یارانه دولتی گرفته است.

چینی زرین ایران

شرکت صنایع چینی زرین ایران مبلغ ۵۰۱۱۱۵ یورو (معادل ۲,۳۵۵.۲۴۱.۶۷۵ تومان)، به میزان ۲۱۹۰۰ یوان چین (معادل ۱.۳۶۴۳.۷۰۰ تومان)، به مبلغ ۱۸۳۱۰۰ لیر ترکیه (معادل ۱۲۸.۹۰۲.۴۰۰ تومان)، به میزان ۳۴۴۹۱۶۴۹۶ وون کره جنوبی (معادل۱.۲۴۴.۱۱۳.۸۰۱ تومان)، به میزان ۷۲۶۰۰۰ روپیه هند (معادل۴۳.۵۶۰.۰۰۰ تومان) و در مجموع ۳.۷۸۵.۴۶۱.۵۷۶تومان ارز دولتی گرفته است.

چینی اصفهان

“شرکت چینی اصفهان” به میزان ۷۹۷۲۰ یورو (معادل۳۷۴,۶۸۴.۴۷۰ تومان) ارز دولتی گرفته است.

چینی پردیس کاشان

شرکت چینی پردیس کاشان” به میزان ۴۱۹۰۸۶ یورو (معادل ۱,۹۶۹.۷۰۶.۵۵۰ تومان) ، به میزان ۵۲۴۴۳۸۵۲۰ وون کره جنوبی (معادل ۱.۸۹۱.۶۴۹.۷۴۱ تومان) و به میزان ۱۳۹۸۰۰۰۰روپیه هند (معادل ۸۳۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان) و در مجموع ۴.۷۰۰.۱۵۶.۲۹۱ تومان ارز دولتی گرفته است.

چینی سازی پارس

“شرکت چینی سازی پارس” به میزان ۱۷۰۷۶۶ یورو (معادل ۸۰,۲۶۰.۲۵۵۰ تومان)، به مبلغ ۳۶۳۸۳ یوان چین (معادل ۲۲.۶۶۶.۶۰۹تومان) و در مجموع ۸۲۵.۲۶۹.۱۵۹ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

چینی پردیس کاشان

“شرکت چینی پردیس کاشان” به میزان ۱۲۰۲۰۰۰ یوان چین (معادل ۷۴۸,۸۴۶.۰۰۰ تومان) ارز دولتی گرفته است.

چینی تقدیس

“شرکت صنایع چینی تقدیس” ۳۴۵۹۵۰۰ روپیه هند (معادل ۲۰۷,۵۷۰.۰۰۰ تومان) و به میزان ۱۷۸۳۱ یورو (معادل ۸۳.۸۰۶.۸۷۵ تومان) و در مجموع ۲۹۱.۳۷۶.۸۷۵ ارز دولتی گرفته است.

طوس چینی

شرکت مجتمع تولیدی طوس چینی ۲۱۴۶۵۰ یورو (معادل ۱,۰۰۸.۸۵۵.۰۰۰تومان) ارز دولتی دریافت کرده است.

استیل ایران

“شرکت صنایع استیل ایران” مبلغ ۲۰۵۶۹۶۲۰ ین ژاپن (معادل ۷۷۴,۶۵۱.۸۸۹ تومان) ارز دولتی گرفته است.

ناب استیل

“شرکت گروه صنعتی ناب استیل” به مبلغ ۲۶۴۶۳۲۸ یوان چین (معادل ۱,۶۴۸.۶۶۲.۴۷۴ تومان)، مبلغ ۳۶۲۱۳۳۶۹۶ وون کره جنوبی (معادل ۱.۳۰۶.۲۱۶.۲۴۱ تومان) و به میزان ۱۲۲۳۸۹ یورو (معادل ۵۷۵.۲۳۲.۲۰۱ تومان) و در مجموع ۳.۵۳۰.۱۱۰.۹۱۷ تومان ارز دولتی گرفته است.

الکترو استیل

“شرکت الکترو استیل” مبلغ ۹۲۵۹۱۴۷۷۰۸ وون کره جنوبی (معادل ۳۳,۳۹۷.۷۴۵.۷۸۲ تومان)، به میزان ۳۳۶۵۱۸۵ یوان چین (معادل ۲.۰۹۶.۵۱۰.۲۵۵ تومان)، به میزان ۱۲۹۹۹۵۳ یورو (معادل ۶۱۰۹.۷۷۹.۱۰۰ تومان) و به میزان ۱۰۴۷۸۵۸۴ ین ژاپن (معادل۳۹۴.۶۲۳.۴۷۳تومان) و در مجموع ۴۱.۹۹۸.۶۵۸.۶۱۱ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

آذر پاک خزر

“شرکت آذر پاک خزر تهران” به میزان ۱۷۱۷۹۱۷ یوان چین (معادل ۱,۰۷۰.۲۶۲.۶۶۴ تومان) و به میزان ۲۲۷۰۰ یورو (معادل۱۰۶.۶۹۰.۰۰۰ تومان) و در مجموع ۱.۱۷۶.۹۵۲.۶۶۴ تومان ارز دولتی گرفته است.

بر اساس این گزارش، با توجه به میزان ارز دریافتی شرکت‌های لوازم خانگی و آشپزخانه انتظار نمی‌رفت تا این حد شاهد گرانی این محصولات باشیم، بنابراین ضروری است تا مسئولان ذیربط از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص واردات و قیمت‌های این محصولات نظارت و رسیدگی کنند.

دیدگاه‌ها۰

پشتیبانی آنلاین واتساپ