قیمت اتو (بدون کفی) با سیم برای مولد بخار اتو مخزن دار تفال استوک فابریکی