قیمت تانک یا مخزن آب(باکالیت)اتو بخار تفال مدل اولتراگلیس(FV4870)-فابریکی