شناسه محصول: 2012

جاپاکتی انگشتی جاروبرقی سامسونگ سایز بزرگ

لوازم یدکی جاروبرقی را از قطعه بانک بخواهید

لوازم یدکی جاروبرقی سامسونگ

جاپاکتی انگشتی جاروبرقی سامسونگ سایز بزرگ

مناسب برای مدل های

 • Samsung ASPIRA FUTUR 2000

  VCC7860H3B/COP

  VCC7860H3B/COP

 • Samsung CROWN-2200

  VCC8260H3R/HAC

  VCC8260H3R/HAC

 • Samsung CROWN-2400

  VCC8285H3K/HAC

  VCC8285H3K/HAC

 • Samsung GM 160

  VCC7840V4R/NIL

  VCC7840V4R/NIL

 • Samsung GM 170

  VCC7840V4B/NIL

  VCC7840V4B/NIL

 • Samsung QUEEN-18

  VCC7450C3R/HAC

  VCC7450C3R/HAC

 • Samsung QUEEN-18

  VCC7450X3R/HAC

  VCC7450X3R/HAC

 • Samsung QUEEN-1800

  VCC7450V3R/HAC

  VCC7450V3R/HAC

 • Samsung QUEEN-21

  VCC7495C3K/HAC

  VCC7495C3K/HAC

 • Samsung QUEEN-21

  VCC7495X3K/HAC

  VCC7495X3K/HAC

 • Samsung QUEEN-2100

  VCC7495H3K/HAC

  VCC7495H3K/HAC

 • Samsung SC07F30WG

  VC07F30WNGR/EN

  VC07F30WNGR/EN

 • Samsung SC07F30WH

  VC07F30WNHR/EE

  VC07F30WNHR/EE

 • Samsung SC07F30WH

  VC07F30WNHR/EN

  VC07F30WNHR/EN

 • Samsung SC07F30WH

  VC07F30WNHR/SB

  VC07F30WNHR/SB

 • Samsung SC07F30WJ

  VC07F30WNJN/EC

  VC07F30WNJN/EC

 • Samsung SC07F30WJ

  VC07F30WNJN/EN

  VC07F30WNJN/EN

 • Samsung SC07F30WJ

  VC07F30WNJN/SB

  VC07F30WNJN/SB

 • Samsung SC07F30WK

  VC07F30WNKY/ET

  VC07F30WNKY/ET

 • Samsung SC07F30WL

  VC07F30WNLL/EN

  VC07F30WNLL/EN

 • Samsung SC07F30WL

  VC07F30WNLL/ET

  VC07F30WNLL/ET

 • Samsung SC07F30WL

  VC07F30WNLL/SB

  VC07F30WNLL/SB

 • Samsung SC15F30WA

  VC15F30WNAR/GE

  VC15F30WNAR/GE

 • Samsung SC15F30WB

  VC15F30WNBR/EN

  VC15F30WNBR/EN

 • Samsung SC15F30WB

  VC15F30WNBR/GE

  VC15F30WNBR/GE

 • Samsung SC15F30WB

  VC15F30WNBR/SW

  VC15F30WNBR/SW

 • Samsung SC15F30WC

  VC15F30WNCN/EC

  VC15F30WNCN/EC

 • Samsung SC15F30WC

  VC15F30WNCN/GE

  VC15F30WNCN/GE

 • Samsung SC15F30WC

  VC15F30WNCN/SW

  VC15F30WNCN/SW

 • Samsung SC15F30WD

  VC15F30WNDY/EC

  VC15F30WNDY/EC

 • Samsung SC15F30WD

  VC15F30WNDY/GE

  VC15F30WNDY/GE

 • Samsung SC15F30WE

  VC15F30WNEL/EN

  VC15F30WNEL/EN

 • Samsung SC15F30WE

  VC15F30WNEL/GE

  VC15F30WNEL/GE

 • Samsung SC15F30WG

  VC15F30WNGR/GE

  VC15F30WNGR/GE

 • Samsung SC15F30WH

  VC15F30WNHR/EF

  VC15F30WNHR/EF

 • Samsung SC15F30WH

  VC15F30WNHR/EN

  VC15F30WNHR/EN

 • Samsung SC15F30WH

  VC15F30WNHR/GE

  VC15F30WNHR/GE

 • Samsung SC15F30WH

  VC15F30WNHR/SB

  VC15F30WNHR/SB

 • Samsung SC15F30WH

  VC15F30WNHR/TR

  VC15F30WNHR/TR

 • Samsung SC15F30WJ

  VC15F30WNJN/EF

  VC15F30WNJN/EF

 • Samsung SC15F30WJ

  VC15F30WNJN/EN

  VC15F30WNJN/EN

 • Samsung SC15F30WJ

  VC15F30WNJN/GE

  VC15F30WNJN/GE

 • Samsung SC15F30WJ

  VC15F30WNJN/SB

  VC15F30WNJN/SB

 • Samsung SC15F30WK

  VC15F30WNKY/GE

  VC15F30WNKY/GE

 • Samsung SC15F30WL

  VC15F30WNLL/EN

  VC15F30WNLL/EN

 • Samsung SC15F30WL

  VC15F30WNLL/GE

  VC15F30WNLL/GE

 • Samsung SC15F30WL

  VC15F30WNLL/SB

  VC15F30WNLL/SB

 • Samsung SC15F30WM

  VC15F30WNML/GE

  VC15F30WNML/GE

 • Samsung SC20F30WA

  VC20F30WNAR/EV

  VC20F30WNAR/EV

 • Samsung SC20F30WA

  VC20F30WNAR/ZS

  VC20F30WNAR/ZS

 • Samsung SC20F30WA

  VC20F30WNBR/SA

  VC20F30WNBR/SA

 • Samsung SC20F30WB

  VC20F30WNBR/SG

  VC20F30WNBR/SG

 • Samsung SC20F30WB

  VC20F30WNBR/SP

  VC20F30WNBR/SP

 • Samsung SC20F30WB

  VC20F30WNBR/TR

  VC20F30WNBR/TR

 • Samsung SC20F30WC

  VC20F30WNCN/EV

  VC20F30WNCN/EV

 • Samsung SC20F30WE

  VC20F30WNEL/EV

  VC20F30WNEL/EV

 • Samsung SC20F30WH

  VC20F30WDHL/EV

  VC20F30WDHL/EV

 • Samsung SC6140

  VCC6140V31/XEE

  VCC6140V31/XEE

 • Samsung SC6140

  VCC6140V3A/XEE

  VCC6140V3A/XEE

 • Samsung SC6140

  VCC6140V3B/XEV

  VCC6140V3B/XEV

 • Samsung SC6140

  VCC6140V3B/XSB

  VCC6140V3B/XSB

 • Samsung SC6140

  VCC6140V3R/XEV

  VCC6140V3R/XEV

 • Samsung SC6140

  VCC6140V4B/XME

  VCC6140V4B/XME

 • Samsung SC6141

  VCC6141V3A/XEV

  VCC6141V3A/XEV

 • Samsung SC6141

  VCC6141V3A/XSB

  VCC6141V3A/XSB

 • Samsung SC6142

  VCC6142V3R/XEV

  VCC6142V3R/XEV

 • Samsung SC6145

  VCC6145V3B/XEH

  VCC6145V3B/XEH

 • Samsung SC6145

  VCC6145V3B/XEO

  VCC6145V3B/XEO

 • Samsung SC6146

  VCC6146V3A/XEH

  VCC6146V3A/XEH

 • Samsung SC6160

  VCC6160H3A/XEV

  VCC6160H3A/XEV

 • Samsung SC6160

  VCC6160H3R/XEE

  VCC6160H3R/XEE

 • Samsung SC6160

  VCC6160H3R/XEV

  VCC6160H3R/XEV

 • Samsung SC6160

  VCC6160H3R/XSB

  VCC6160H3R/XSB

 • Samsung SC6161

  VCC6161H3K/XEV

  VCC6161H3K/XEV

 • Samsung SC6162

  VCC6162H3A/XEV

  VCC6162H3A/XEV

 • Samsung SC6163

  VCC6163H3K/XEV

  VCC6163H3K/XEV

 • Samsung SC6165

  VCC6165H3K/XEV

  VCC6165H3K/XEV

 • Samsung SC6170

  VCC6170V31/BOL

  VCC6170V31/BOL

 • Samsung SC6170

  VCC6170V31/XEO

  VCC6170V31/XEO

 • Samsung SC6170

  VCC6170V3A/XEF

  VCC6170V3A/XEF

 • Samsung SC6170

  VCC6170V3R/XEG

  VCC6170V3R/XEG

 • Samsung SC6170

  VCC6170V3R/XEH

  VCC6170V3R/XEH

 • Samsung SC6170

  VCC6170V3R/XEN

  VCC6170V3R/XEN

 • Samsung SC6171

  VCC6171V3R/BOL

  VCC6171V3R/BOL

 • Samsung SC6175

  VCC6175V3B/XEO

  VCC6175V3B/XEO

 • Samsung SC6175

  VCC6175V3R/XEH

  VCC6175V3R/XEH

 • Samsung SC6178

  VCC6178V3R/XSB

  VCC6178V3R/XSB

 • Samsung SC6179

  VCC6179V3R/XEV

  VCC6179V3R/XEV

 • Samsung SC6185

  VCC6185H3K/XEV

  VCC6185H3K/XEV

 • Samsung SC6188

  VCC6188H3K/XSB

  VCC6188H3K/XSB

 • Samsung SC6189

  VCC6189H3K/XEV

  VCC6189H3K/XEV

 • Samsung SC6190

  VCC61H0H3A/XEG

  VCC61H0H3A/XEG

 • Samsung SC61A0

  VCC61A0V3A/XEH

  VCC61A0V3A/XEH

 • Samsung SC61A0

  VCC61A0V3A/XEN

  VCC61A0V3A/XEN

 • Samsung SC61A0

  VCC61A0V3R/XEV

  VCC61A0V3R/XEV

 • Samsung SC61A1

  VCC61A1V3R/XEV

  VCC61A1V3R/XEV

 • Samsung SC61B0

  VCC61B0H3A/XEV

  VCC61B0H3A/XEV

 • Samsung SC61B0

  VCC61B0H3K/BOL

  VCC61B0H3K/BOL

 • Samsung SC61B1

  VCC61B1H3B/XEV

  VCC61B1H3B/XEV

 • Samsung SC61B2

  VCC61B2H3K/XEV

  VCC61B2H3K/XEV

 • Samsung SC61B3

  VCC61B3H3A/XEV

  VCC61B3H3A/XEV

 • Samsung SC61B4

  VCC61B4H3B/XEV

  VCC61B4H3B/XEV

 • Samsung SC61B5

  VCC61B5H3K/XEV

  VCC61B5H3K/XEV

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V33/XEC

  VCC61E0V33/XEC

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V3B/XEF

  VCC61E0V3B/XEF

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V3G/BOL

  VCC61E0V3G/BOL

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V3G/EUR

  VCC61E0V3G/EUR

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V3G/XEH

  VCC61E0V3G/XEH

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V3G/XEP

  VCC61E0V3G/XEP

 • Samsung SC61E0

  VCC61E0V3G/XET

  VCC61E0V3G/XET

 • Samsung SC61E1

  VCC61E1V31/BOL

  VCC61E1V31/BOL

 • Samsung SC61E1

  VCC61E1V3R/BOL

  VCC61E1V3R/BOL

 • Samsung SC61E1

  VCC61E1V3R/XEH

  VCC61E1V3R/XEH

 • Samsung SC61E2

  VCC61E2V3K/XEO

  VCC61E2V3K/XEO

 • Samsung SC61E2

  VCC61E2V3R/BOL

  VCC61E2V3R/BOL

 • Samsung SC61E2

  VCC61E2V3R/XEH

  VCC61E2V3R/XEH

 • Samsung SC61E3

  VCC61E3V3K/BOL

  VCC61E3V3K/BOL

 • Samsung SC61E3

  VCC61E3V3K/XEH

  VCC61E3V3K/XEH

 • Samsung SC61E4

  VCC61E4V3R/XEO

  VCC61E4V3R/XEO

 • Samsung SC61E7

  VCC61E7V31/XEO

  VCC61E7V31/XEO

 • Samsung SC61EO

  VCC61E0V3G/GEN

  VCC61E0V3G/GEN

 • Samsung SC61F0

  VCC61F0H32/XEG

  VCC61F0H32/XEG

 • Samsung SC61G0

  VCC61G0V3G/XEE

  VCC61G0V3G/XEE

 • Samsung SC61G1

  VCC61G1V3G/XEN

  VCC61G1V3G/XEN

 • Samsung SC61J0

  VCC61J0V32/XEE

  VCC61J0V32/XEE

 • Samsung SC61J0

  VCC61J0V33/XEF

  VCC61J0V33/XEF

 • Samsung SC61J0

  VCC61J0V33/XEH

  VCC61J0V33/XEH

 • Samsung SC61J0

  VCC61J0V33/XEP

  VCC61J0V33/XEP

 • Samsung SC61J0

  VCC61J0V34/XEE

  VCC61J0V34/XEE

 • Samsung SC61U2

  VCC61U2V3B/XSB

  VCC61U2V3B/XSB

 • Samsung SC61U4

  VCC61U4V3R/XSB

  VCC61U4V3R/XSB

 • Samsung SC7450

  VCC7450V3K/SWS

  VCC7450V3K/SWS

 • Samsung SC7450

  VCC7450V3R/XSG

  VCC7450V3R/XSG

 • Samsung SC7450

  VCC7450V4R/ATC

  VCC7450V4R/ATC

 • Samsung SC7480

  VCC7480V3R/XEE

  VCC7480V3R/XEE

 • Samsung SC7480

  VCC7480V3R/XEG

  VCC7480V3R/XEG

 • Samsung SC7480

  VCC7480V3R/XEH

  VCC7480V3R/XEH

 • Samsung SC7480

  VCC7480V3R/XEN

  VCC7480V3R/XEN

 • Samsung SC7485

  VCC7485V3K/XEH

  VCC7485V3K/XEH

 • Samsung SC7485

  VCC7485V3K/XEO

  VCC7485V3K/XEO

 • Samsung SC7485

  VCC7485V3R/BOL

  VCC7485V3R/BOL

 • Samsung SC7490

  VCC7490H3K/UMG

  VCC7490H3K/UMG

 • Samsung SC7490

  VCC7490H3K/XEE

  VCC7490H3K/XEE

 • Samsung SC7490

  VCC7490H3K/XEN

  VCC7490H3K/XEN

 • Samsung SC7495

  VCC7495H3K/XSB

  VCC7495H3K/XSB

 • Samsung SC7495

  VCC7495H3K/XTR

  VCC7495H3K/XTR

 • Samsung SC74A5

  VCC74A5V3R/EGT

  VCC74A5V3R/EGT

 • Samsung SC74A5

  VCC74A5V3W/BOL

  VCC74A5V3W/BOL

 • Samsung SC74A5

  VCC74A5V3W/XEH

  VCC74A5V3W/XEH

 • Samsung SC74A5

  VCC74A5V3W/XEN

  VCC74A5V3W/XEN

 • Samsung SC7820

  VCC7820V21/SAM

  VCC7820V21/SAM

 • Samsung SC7820

  VCC7820V2B/FES

  VCC7820V2B/FES

 • Samsung SC7820

  VCC7820V2B/RUM

  VCC7820V2B/RUM

 • Samsung SC7820

  VCC7820V2B/SKZ

  VCC7820V2B/SKZ

 • Samsung SC7820

  VCC7820V2B/UMG

  VCC7820V2B/UMG

 • Samsung SC7820

  VCC7820V2G/XST

  VCC7820V2G/XST

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3B/HIM

  VCC7820V3B/HIM

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/ALB

  VCC7820V3G/ALB

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/BOL

  VCC7820V3G/BOL

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/ERP

  VCC7820V3G/ERP

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/EUR

  VCC7820V3G/EUR

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/GEN

  VCC7820V3G/GEN

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/ITM

  VCC7820V3G/ITM

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/SBW

  VCC7820V3G/SBW

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/STV

  VCC7820V3G/STV

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/XEH

  VCC7820V3G/XEH

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3G/XEV

  VCC7820V3G/XEV

 • Samsung SC7820

  VCC7820V3N/XEC

  VCC7820V3N/XEC

 • Samsung SC7820

  VCC7820X2B/BDW

  VCC7820X2B/BDW

 • Samsung SC7821

  VCC7821V3R/GEN

  VCC7821V3R/GEN

 • Samsung SC7822

  VCC7821V3N/GEN

  VCC7821V3N/GEN

 • Samsung SC7825

  VCC7821V2B/UMG

  VCC7821V2B/UMG

 • Samsung SC7825

  VCC7825V2B/XST

  VCC7825V2B/XST

 • Samsung SC7830

  VCC7830V3R/SBW

  VCC7830V3R/SBW

 • Samsung SC7830

  VCC7830V3R/XEV

  VCC7830V3R/XEV

 • Samsung SC7831

  VCC7831V32/XEV

  VCC7831V32/XEV

 • Samsung SC7840

  VCC7840V2B/BAY

  VCC7840V2B/BAY

 • Samsung SC7840

  VCC7840V2B/NEC

  VCC7840V2B/NEC

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3B/EUR

  VCC7840V3B/EUR

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3B/XEC

  VCC7840V3B/XEC

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3B/XEN

  VCC7840V3B/XEN

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3B/XET

  VCC7840V3B/XET

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3B/XSG

  VCC7840V3B/XSG

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3G/XEP

  VCC7840V3G/XEP

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3N/SBW

  VCC7840V3N/SBW

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3N/XEV

  VCC7840V3N/XEV

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3R/GEN

  VCC7840V3R/GEN

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3R/XEF

  VCC7840V3R/XEF

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3R/XEG

  VCC7840V3R/XEG

 • Samsung SC7840

  VCC7840V3R/XEN

  VCC7840V3R/XEN

 • Samsung SC7840

  VCC7840V4B/ATC

  VCC7840V4B/ATC

 • Samsung SC7845

  VCC7845V3B/XEC

  VCC7845V3B/XEC

 • Samsung SC7846

  VCC7846V3G/XEG

  VCC7846V3G/XEG

 • Samsung SC7848

  VCC7848V3K/XEG

  VCC7848V3K/XEG

 • Samsung SC7850

  VCC7850V3B/SBW

  VCC7850V3B/SBW

 • Samsung SC7850

  VCC7850V3B/XEV

  VCC7850V3B/XEV

 • Samsung SC7860

  VCC7860H3B/XEG

  VCC7860H3B/XEG

 • Samsung SC7860

  VCC7860H3R/XSG

  VCC7860H3R/XSG

 • Samsung SC7866

  VCC7866H32/XEG

  VCC7866H32/XEG

 • Samsung SC7868

  VCC7868H3K/XEG

  VCC7868H3K/XEG

 • Samsung SC7870

  VCC7870V3B/SBW

  VCC7870V3B/SBW

 • Samsung SC7870

  VCC7870V3B/XEV

  VCC7870V3B/XEV

 • Samsung SC7880

  VCC7880H3G/XEV

  VCC7880H3G/XEV

 • Samsung SC7882

  VCC7882H31/SBW

  VCC7882H31/SBW

 • Samsung SC7884

  VCC7884H3B/SBW

  VCC7884H3B/SBW

 • Samsung SC8240

  VCC8240V3K/XEN

  VCC8240V3K/XEN

 • Samsung SC8240

  VCC8240V3R/XEH

  VCC8240V3R/XEH

 • Samsung SC8240

  VCC8240V3R/XTR

  VCC8240V3R/XTR

 • Samsung SC8245

  VCC8245V3R/UMG

  VCC8245V3R/UMG

 • Samsung SC8260

  VCC8260H3S/XEH

  VCC8260H3S/XEH

 • Samsung SC8280

  VCC8280H3K/UMG

  VCC8280H3K/UMG

 • Samsung SC8280

  VCC8280H3K/XTR

  VCC8280H3K/XTR

 • Samsung SC8285

  VCC8285H3K/XSG

  VCC8285H3K/XSG

 • Samsung VC-9615TPS

  VCC7820V2B/HAC

  VCC7820V2B/HAC

 • Samsung VC-P600ME

  VC-P600ME

  VC-P600ME

 • Samsung VC07RVNJGWQ

  VC07RVNJGWQ/EF

  VC07RVNJGWQ/EF

 • Samsung VC24FHNJGWQ/EV

  VC24FHNJGWQ/EV

  VC24FHNJGWQ/EV

 • Samsung VCC61J0V33/BOL

  VCC61J0V33/BOL

  VCC61J0V33/BOL

 • Samsung VCC7485V3K/BOL

  VCC7485V3K/BOL

  VCC7485V3K/BOL

 • Samsung VCC8260H3S/HAC

  VCC8260H3S/HAC

  VCC8260H3S/HAC

 • Samsung VCJG07RH

  VC07RHNJGGT/EO

  VC07RHNJGGT/EO

 • Samsung VCJG07RV

  VC07RVNJGNC/EO

  VC07RVNJGNC/EO

 • Samsung VCJG07SV

  VC07SVNJGGT/EO

  VC07SVNJGGT/EO

 • Samsung VCJG08QH

  VC08QHNJGBB/EE

  VC08QHNJGBB/EE

 • Samsung VCJG08QH

  VC08QHNJGBB/EG

  VC08QHNJGBB/EG

 • Samsung VCJG08QH

  VC08QHNJGGT/EE

  VC08QHNJGGT/EE

 • Samsung VCJG08QH

  VC08QHNJGGT/EG

  VC08QHNJGGT/EG

 • Samsung VCJG08QH

  VC08QHNJGPT/SB

  VC08QHNJGPT/SB

 • Samsung VCJG08RH

  VC08RHNJGGT/EH

  VC08RHNJGGT/EH

 • Samsung VCJG08RV

  VC08RVNJGGT/EN

  VC08RVNJGGT/EN

 • Samsung VCJG08SV

  VC08SVNJGGT/EH

  VC08SVNJGGT/EH

 • Samsung VCJG08TV

  VC08TVNJGGT/SW

  VC08TVNJGGT/SW

 • Samsung VCJG120H

  VC120HNJGBB/EG

  VC120HNJGBB/EG

 • Samsung VCJG12QH

  VC12QHNJGBB/EH

  VC12QHNJGBB/EH

 • Samsung VCJG15QH

  VC15QHNJGGT/EH

  VC15QHNJGGT/EH

 • Samsung VCJG15QH

  VC15QHNJGGT/OL

  VC15QHNJGGT/OL

 • Samsung VCJG15QH

  VC15QHNJGPT/SB

  VC15QHNJGPT/SB

 • Samsung VCJG15RH

  VC15RHNJGGT/EH

  VC15RHNJGGT/EH

 • Samsung VCJG15RH

  VC15RHNJGGT/EO

  VC15RHNJGGT/EO

 • Samsung VCJG15RV

  VC15RVNJGGT/EN

  VC15RVNJGGT/EN

 • Samsung VCJG15RV

  VC15RVNJGGT/EO

  VC15RVNJGGT/EO

 • Samsung VCJG15RV

  VC15RVNJGNC/EH

  VC15RVNJGNC/EH

 • Samsung VCJG15RV

  VC15RVNJGNC/OL

  VC15RVNJGNC/OL

 • Samsung VCJG15SV

  VC15SVNJGGT/EH

  VC15SVNJGGT/EH

 • Samsung VCJG15SV

  VC15SVNJGGT/EO

  VC15SVNJGGT/EO

 • Samsung VCJG245V

  VC245VNJGNC/EN

  VC245VNJGNC/EN

 • Samsung VCJG246V

  VC246VNJGNC/EV

  VC246VNJGNC/EV

 • Samsung VCJG246V

  VC246VNJGPT/EV

  VC246VNJGPT/EV

 • Samsung VCJG247H

  VC247HNJGNC/EH

  VC247HNJGNC/EH

 • Samsung VCJG247H

  VC247HNJGPT/OL

  VC247HNJGPT/OL

 • Samsung VCJG247H

  VC247HNJGPT/SB

  VC247HNJGPT/SB

 • Samsung VCJG248H

  VC248HNJGNC/EV

  VC248HNJGNC/EV

 • Samsung VCJG248H

  VC248HNJGPT/EV

  VC248HNJGPT/EV

 • Samsung VCJG24AH

  VC24AHNJGGT/AG

  VC24AHNJGGT/AG

 • Samsung VCJG24AH

  VC24AHNJGGT/EE

  VC24AHNJGGT/EE

 • Samsung VCJG24AH

  VC24AHNJGGT/EH

  VC24AHNJGGT/EH

 • Samsung VCJG24AH

  VC24AHNJGGT/EO

  VC24AHNJGGT/EO

 • Samsung VCJG24AH

  VC24AHNJGGT/OL

  VC24AHNJGGT/OL

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGGT/EH

  VC24AVNJGGT/EH

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGGT/EN

  VC24AVNJGGT/EN

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGGT/EO

  VC24AVNJGGT/EO

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGGT/SB

  VC24AVNJGGT/SB

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGGT/SW

  VC24AVNJGGT/SW

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGNC/OL

  VC24AVNJGNC/OL

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGNC/SW

  VC24AVNJGNC/SW

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGPT/EP

  VC24AVNJGPT/EP

 • Samsung VCJG24AV

  VC24AVNJGPT/SP

  VC24AVNJGPT/SP

 • Samsung VCJG24BV

  VC24BVNJGGT/EO

  VC24BVNJGGT/EO

 • Samsung VCJG24BV

  VC24BVNJGRL/EV

  VC24BVNJGRL/EV

 • Samsung VCJG24EH

  VC24EHNJGBK/EV

  VC24EHNJGBK/EV

 • Samsung VCJG24GH

  VC24GHNJGBK/EV

  VC24GHNJGBK/EV

 • Samsung VCJG24JV

  VC24JVNJGBJ/EV

  VC24JVNJGBJ/EV

 • Samsung VCJG24KV

  VC24KVNJGRL/EV

  VC24KVNJGRL/EV

 • Samsung VCJG24LV

  VC24LVNJGBB/EV

  VC24LVNJGBB/EV

ضمانت اصالت کالا
خرید امن
۶۰.۰۰۰ تومان
- +

توضیحات

جاروبرقی سامسونگ

جاروبرقی «سامسونگ»  یکی از محصولات کاربردی و باکیفیت این شرکت است که با طراحی زیبا و شکیل به بازار عرضه شده است. این دستگاه  ظرفیت زیادی برای جمع‌آوری و نگهداری زباله و خاک دارد. همچنین موتور قدرتمند دستگاه از توان بالا بهره‌مند است. در قسمت خروجی هوای دستگاه یک فیلتر هپا قرار گرفته است. این فیلترها قابلیت جذب ذرات معلق را تا بیش از ۹۹ درصد دارند. استفاده از فیلتر هپا در این دستگاه این اطمینان را به کاربر می‌دهد که هوای خارج شده از جاروبرقی فاقد گردوخاک است. با توجه به اینکه جاروبرقی وسیله‌ای سنگین است و جابه‌جا کردن آن در محیط اطراف می‌تواند فرآیندی انرژی‌بر باشد،

لوازم یدکی جاروبرقی سامسونگ را ازقطعه بانک بخواهید

 

نقد و بررسی‌ها

5 از 5
از 1 دیدگاه

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

 1. آواتار farhadaghayi2
  5.0

  farhadaghayi2 پاسخ

  ممنون بخاطر ارائه لوازم یدکی جاروبرقی سامسونگ +

جاپاکتی انگشتی جاروبرقی سامسونگ سایز بزرگ
۶۰.۰۰۰ تومان
- +