شناسه محصول: 2728

دسته مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

دسته مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

دستگیره مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

مناسب برای مدل های

 • Moulinex DFC141(0)

 • Moulinex DFC142(1)

 • Moulinex DFC142(3)

 • Moulinex DFC241(0)

 • Moulinex DFC241(1)

 • Moulinex DFC241(3)

 • Moulinex DFC242(1)

 • Moulinex DFC242(3)

 • Moulinex DFC243(0)

 • Moulinex DFC243(1)

 • Moulinex DFC243(3)

 • Moulinex DFC249(1)

 • Moulinex DFC249(3)

 • Moulinex DFC249(5)

 • Moulinex DFC24F(3)

 • Moulinex DFC24F(5)

 • Moulinex DFC24G(0)

 • Moulinex DFC24G(1)

 • Moulinex DFC24G(3)

 • Moulinex DFC24K(1)

 • Moulinex DFC311BM/705

 • Moulinex DFC311BM/706

 • Moulinex DFC321BM/705

 • Moulinex DFC321BM/706

 • Moulinex DFC341(0)

 • Moulinex DFC341(1)

 • Moulinex DFC341(3)

 • Moulinex DFC341(5)

 • Moulinex DFC344(0)

 • Moulinex DFC344(1)

 • Moulinex DFC344(3)

 • Moulinex DFC345(1)

 • Moulinex DFC345(3)

 • Moulinex DFC347(0)

 • Moulinex DFC347(1)

 • Moulinex DFC347(3)

 • Moulinex DFC347(5)

 • Moulinex DFC34A(0)

 • Moulinex DFC34A(1)

 • Moulinex DFC34A(3)

 • Moulinex DFC34A(5)

 • Moulinex DFC34A/706

 • Moulinex DFC34E(0)

 • Moulinex DFC34E(1)

 • Moulinex DFC34E(2)

 • Moulinex DFC34E(4)

 • Moulinex DFC34E(5)

 • Moulinex DFC34G(0)

 • Moulinex DFC34G(1)

 • Moulinex DFC34G(3)

 • Moulinex DFC34G(5)

 • Moulinex DFC34M(0)

 • Moulinex DFC34M(1)

 • Moulinex DFC34M(3)

 • Moulinex DFC34M(5)

 • Moulinex DFC34M/706

 • Moulinex DFC34N(1)

 • Moulinex DFC34N(3)

 • Moulinex DFC34P(2)

 • Moulinex DFC34P(4)

 • Moulinex DFC34P(5)

 • Moulinex DFC3B1(0)

 • Moulinex DFC3B1(1)

 • Moulinex DFC3B1(3)

 • Moulinex DFC3B1(5)

 • Moulinex DFC3BA(0)

 • Moulinex DFC3BA(1)

 • Moulinex DFC3BA(3)

 • Moulinex DFC3BE(0)

 • Moulinex DFC3BE(1)

 • Moulinex DFC3BE(2)

 • Moulinex DFC3BE(4)

 • Moulinex DFC441(0)

 • Moulinex DFC441(1)

 • Moulinex DFC441(3)

 • Moulinex DFC444(0)

 • Moulinex DFC444(1)

 • Moulinex DFC444(3)

 • Moulinex DFC447(0)

 • Moulinex DFC447(1)

 • Moulinex DFC447(3)

 • Moulinex DFC44C(0)

 • Moulinex DFC44C(1)

 • Moulinex DFC44C(3)

 • Moulinex DFC44C(5)

 • Moulinex DFC44E(0)

 • Moulinex DFC44E(1)

 • Moulinex DFC44E(2)

 • Moulinex DFC44E(4)

 • Moulinex DFC44G(0)

 • Moulinex DFC44G(1)

 • Moulinex DFC44G(3)

 • Moulinex DFC44K(1)

 • Moulinex DFC44R(2)

 • Moulinex DFC44R(4)

 • Moulinex DFC4CA(0)

 • Moulinex DFC4CA(1)

 • Moulinex DFC4CA(3)

 • Moulinex DFC4CC(0)

 • Moulinex DFC4CC(1)

 • Moulinex DFC4CC(3)

 • Moulinex DFC4CC(5)

 • Moulinex DFC541(0)

 • Moulinex DFC541(1)

 • Moulinex DFC541(3)

 • Moulinex DFC541(5)

 • Moulinex DFC542(0)

 • Moulinex DFC542(1)

 • Moulinex DFC542(3)

 • Moulinex DFC542(5)

 • Moulinex DFC543(0)

 • Moulinex DFC543(1)

 • Moulinex DFC543(3)

 • Moulinex DFC544(1)

 • Moulinex DFC544(3)

 • Moulinex DFC547(0)

 • Moulinex DFC547(1)

 • Moulinex DFC547(3)

 • Moulinex DFC547(5)

 • Moulinex DFC54F(3)

 • Moulinex DFC54F(5)

 • Moulinex DFC54G(0)

 • Moulinex DFC54G(1)

 • Moulinex DFC54G(3)

 • Moulinex DFC54G(5)

 • Moulinex DFC54K(1)

 • Moulinex DFC54N(1)

 • Moulinex DFC611BA/706

 • Moulinex DFC611BM/706

 • Moulinex DFC61A(0)

 • Moulinex DFC61A(1)

 • Moulinex DFC61A(3)

 • Moulinex DFC61A(5)

 • Moulinex DFC641(0)

 • Moulinex DFC641(1)

 • Moulinex DFC641(3)

 • Moulinex DFC641(5)

 • Moulinex DFC647(0)

 • Moulinex DFC647(1)

 • Moulinex DFC64A(0)

 • Moulinex DFC64A(1)

 • Moulinex DFC64A(3)

 • Moulinex DFC64A(5)

 • Moulinex DFC64A/706

 • Moulinex DFC64D(0)

 • Moulinex DFC64D(1)

 • Moulinex DFC64D(3)

 • Moulinex DFC64D(5)

 • Moulinex DFC64E(0)

 • Moulinex DFC64E(1)

 • Moulinex DFC64E(2)

 • Moulinex DFC64E(4)

 • Moulinex DFC64E(5)

 • Moulinex DFC64F(0)

 • Moulinex DFC64F(1)

 • Moulinex DFC64F(3)

 • Moulinex DFC64F(5)

 • Moulinex DFC64K(1)

 • Moulinex DFC64M(0)

 • Moulinex DFC64M(1)

 • Moulinex DFC64M(3)

 • Moulinex DFC64M(5)

 • Moulinex DFC64M/706

 • Moulinex DFC64P(2)

 • Moulinex DFC64P(4)

 • Moulinex DFC64P(5)

 • Moulinex DFC6B1(0)

 • Moulinex DFC6B1(1)

 • Moulinex DFC6B1(3)

 • Moulinex DFC741(0)

 • Moulinex DFC741(1)

 • Moulinex DFC741(3)

 • Moulinex DFC744(0)

 • Moulinex DFC744(1)

 • Moulinex DFC747(0)

 • Moulinex DFC747(1)

 • Moulinex DFC747(3)

 • Moulinex DFC74A(1)

 • Moulinex DFC74C(1)

 • Moulinex DFC74C(3)

 • Moulinex DFC74E(5)

 • Moulinex DFC74F(1)

 • Moulinex DFC74F(3)

 • Moulinex DFC74F(5)

 • Moulinex DFC74K(1)

 • Moulinex DFC841(0)

 • Moulinex DFC841(1)

 • Moulinex DFC841(3)

 • Moulinex DFC841(5)

 • Moulinex DFC842(1)

 • Moulinex DFC842(3)

 • Moulinex DFC843(1)

 • Moulinex DFC843(3)

 • Moulinex DFC844(1)

 • Moulinex DFC845(1)

 • Moulinex DFC845(3)

 • Moulinex DFC847(1)

 • Moulinex DFC847(3)

 • Moulinex DFC849(1)

 • Moulinex DFC849(3)

 • Moulinex DFC84A(1)

 • Moulinex DFC84A(3)

 • Moulinex DFC84A(5)

 • Moulinex DFC84E(1)

 • Moulinex DFC84E(2)

 • Moulinex DFC84E(4)

 • Moulinex DFC84E(5)

 • Moulinex DFC84K(1)

 • Moulinex DFC84M(1)

 • Moulinex DFC84M(3)

 • Moulinex DFC84M(5)

 • Moulinex FP70514E/705

 • Moulinex FP710141/705

 • Moulinex FP711141/704

 • Moulinex FP711141/705

 • Moulinex FP711141/706

 • Moulinex FP711147/704

 • Moulinex FP711147/705

 • Moulinex FP711147/706

 • Moulinex FP71114G/704

 • Moulinex FP71114G/705

 • Moulinex FP713141/704

 • Moulinex FP713141/705

 • Moulinex FP713141/706

 • Moulinex FP713147/704

 • Moulinex FP713147/705

 • Moulinex FP713147/706

 • Moulinex FP71314A/704

 • Moulinex FP71314A/705

 • Moulinex FP71314A/706

 • Moulinex FP71314M/704

 • Moulinex FP71314M/705

 • Moulinex FP71314M/706

 • Moulinex FP716141/705

 • Moulinex FP720141/70

 • Moulinex FP720148/70

 • Moulinex FP720149/70

 • Moulinex FP72014E/700

 • Moulinex FP72014P/70

 • Moulinex FP721141/70

 • Moulinex FP721147/70

 • Moulinex FP723141/70

 • Moulinex FP723147/70

 • Moulinex FP723148/70

 • Moulinex FP723149/70

 • Moulinex FP72314F/700

 • Moulinex FP72314F/701

 • Moulinex FP72314J/70

 • Moulinex FP725141/700

 • Moulinex FP725141/701

 • Moulinex FP72514A/700

 • Moulinex FP72514A/701

 • Moulinex FP72514M/700

 • Moulinex FP72514M/701

 • Moulinex FP72514P/700

 • Moulinex FP72514P/701

 • Moulinex FP726147/70

 • Moulinex FP72614E/70

 • Moulinex FP7311FR/700

 • Moulinex FP731B70/700

 • Moulinex FP732127/700

 • Moulinex FP733125/700

 • Moulinex FP733125/701

 • Moulinex FP7331BA/351

 • Moulinex FP7331BA/700

 • Moulinex FP7331BA/701

 • Moulinex FP7331BM/351

 • Moulinex FP7331BM/700

 • Moulinex FP7331BM/701

 • Moulinex FP7341BE/700

 • Moulinex FP735127/700

 • Moulinex FP7361BA/351

 • Moulinex FP7361BA/700

 • Moulinex FP7361BA/701

 • Moulinex FP7361BM/351

 • Moulinex FP7361BM/700

 • Moulinex FP7361BM/701

 • Moulinex FP7371B7/700

 • Moulinex FP7371BA/351

 • Moulinex FP7371BA/700

 • Moulinex FP7371BA/701

 • Moulinex FP7371BE/700

 • Moulinex FP7371BM/351

 • Moulinex FP7371BM/700

 • Moulinex FP7371BM/701

 • Moulinex FP7381BM/700

 • Moulinex FP740127/700

 • Moulinex FP741127/700

ضمانت اصالت کالا
خرید امن
۱.۰۷۰.۰۰۰ تومان
- +

توضیحات

قطعات غذاساز مولینکس

قطعات غذاساز مولینکس / قطعه بانک

این لوازم شامل پره ، پارچ ، پوسته ، پوشر ، تفاله گیر ، مخزن ، ظرف ، تیغه ، چرخ دنده ، درب ، دیش ، سری آب ، سس زن ، شفت ، کابل ، کوبل ، موتور ، اسلایسلر ، برد ، دکمه و … می باشد.
خردکن مولینکس

دستگاه خردکن مولینکس ؛ خردکن کوچک و جمع جور مولینکس است

که این خردکن مولینکس کارایی بالا و ساده‌ای دارد.

خردکن مولینکس از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

یکی از قسمت های خردکن مولینکس ظرف خردکن است که از جنس پلاستیک مقاوم و شفاف و دیگری موتور خردکن است که مانند یک درپوش روی ظرف قرار می‌گیرد.

تیغه داخل ظرف خردکن جای گرفته و پس از قراردادن موتور روی ظرف، با آن درگیر شده و آماده‌ی کار می‌شود.

با فشردن دکمه‌ی روی موتور خردکن مولینکس، چرخش تیغه‌ها شروع می‌شود و پس از رهاکردن از حرکت می‌ایستند.
غذاساز مولینکس، غذاسازی قدرتمند و کاربردی است که یک غذاساز تمام‌عیار در آشپزخانه‌ی شما محسوب می‌شود.

این غذاساز دارای برنامه‌های از‌ پیش‌تعیین‌شده‌ی متعدد در صفحه دیجیتال است.

لوازم یدکی غذاساز مولینکس و لوازم خردکن مولینکس را از قطعه بانک بخواهید

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دسته مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی
۱.۰۷۰.۰۰۰ تومان
- +