محصولات مرتبط

توضیحات

کوبل سرموتور گوشت کوب برقی مولینکس فابریکی

مناسب برای مدل های

DD500141/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500141/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500141/702 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500142/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500142/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500144/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500144/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD501143/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD600141/60 MIXER ULTRA COMPACT
DD601141/60 MIXER ULTRA COMPACT
DD700141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701142/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701144/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701145/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701145/700 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701147/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702142/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702145/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702145/700 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702146/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702147/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD802141/600 MIXER CLICK AND MIX
DD803141/600 MIXER CLICK AND MIX
DD902142/600 MIXER CLICK AND MIX 800 800W
DD904143/600 MIXER OPTIPRO 800W
DD904143/700 MIXER OPTIPRO 800W
DD905142/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD905142/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD906143/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD906143/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD907143/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD908141/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD908141/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD909141/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909141/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD909142/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909147/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909147/700 MIXER OPTIPRO 900W
DDF141(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF142(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF144(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF145(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF146(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF1B1(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF241(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 2
DDF2B1(0) MIXER OPTIPRO
DDF341(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF342(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF345(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF345(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF349(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF441(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF443(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF444(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF446(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF447(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF44A(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF543 MIXER OPTIPRO
DDF641 MIXER OPTIPRO
DDF642 MIXER OPTIPRO
DDF643 MIXER OPTIPRO
DDF644 MIXER OPTIPRO
DDF646 MIXER OPTIPRO
DDF647 MIXER OPTIPRO
DDF64A MIXER OPTIPRO
DDF743 MIXER OPTIPRO
DDF841/600 MIXER OPTIPRO
DDF844 MIXER OPTIPRO
DDG141/601 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG141/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG143(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG144SU/601 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG144SU/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG15141/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG1B1(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG1C1(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDH10144/601 MIXER FACICLICK
DDH141(0) MIXER FACICLICK
DDH141(1) MIXER FACICLICK
DDH141/702 MIXER FACICLICK
DDH142(0) MIXER FACICLICK
DDH142(1) MIXER FACICLICK
DDH147(0) MIXER FACICLICK
DDH147(1) MIXER FACICLICK
DDH1B1(0) MIXER FACICLICK
DDH1B1(1) MIXER FACICLICK
DDH1C1(0) MIXER FACICLICK
DDH1C1(1) MIXER FACICLICK
DDH241(0) MIXER FACICLICK
DDH241(1) MIXER FACICLICK
DDH241/702 MIXER FACICLICK
DDH242(0) MIXER FACICLICK
DDH242(1) MIXER FACICLICK
DDH244(0) MIXER FACICLICK
DDH244(1) MIXER FACICLICK
DDH341(0) MIXER FACICLICK
DDH341(1) MIXER FACICLICK
DDH342(0) MIXER FACICLICK
DDH342(1) MIXER FACICLICK
DDH3B1(0) MIXER FACICLICK
DDH3B1(1) MIXER FACICLICK
DDH3B2(1) MIXER FACICLICK
DDH441(0) MIXER FACICLICK
DDH441(1) MIXER FACICLICK
DDH442(0) MIXER FACICLICK
DDH442(1) MIXER FACICLICK
DDH447(0) MIXER FACICLICK
DDH447(1) MIXER FACICLICK
DDH449(0) MIXER FACICLICK
DDH449(1) MIXER FACICLICK
DDH541(0) MIXER FACICLICK
DDH541(1) MIXER FACICLICK
DDH641(1) MIXER FACICLICK
HB406140/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB406141/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406141/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB406142/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406143/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406144/600 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061LD/600 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061S1/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407141/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407141/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407142/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407142/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407143/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407143/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB4071S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB4071S1/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB4081S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB600141/601 MIXER CLICK AND MIX 450
HB600141/702 MIXER CLICK AND MIX 450
HB6001DE/602 MIXER CLICK AND MIX 450
HB6001DE/702 MIXER CLICK AND MIX 450
HB801141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
HB801143/60 MIXER CLICK AND MIX 600
HB802146/60 MIXER CLICK AND MIX 600DD500141/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500141/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500141/702 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500142/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500142/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500144/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500144/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD501143/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD600141/60 MIXER ULTRA COMPACT
DD601141/60 MIXER ULTRA COMPACT
DD700141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701142/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701144/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701145/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701145/700 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701147/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702142/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702145/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702145/700 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702146/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702147/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD802141/600 MIXER CLICK AND MIX
DD803141/600 MIXER CLICK AND MIX
DD902142/600 MIXER CLICK AND MIX 800 800W
DD904143/600 MIXER OPTIPRO 800W
DD904143/700 MIXER OPTIPRO 800W
DD905142/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD905142/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD906143/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD906143/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD907143/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD908141/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD908141/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD909141/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909141/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD909142/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909147/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909147/700 MIXER OPTIPRO 900W
DDF141(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF142(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF144(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF145(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF146(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF1B1(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF241(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 2
DDF2B1(0) MIXER OPTIPRO
DDF341(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF342(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF345(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF345(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF349(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF441(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF443(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF444(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF446(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF447(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF44A(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF543 MIXER OPTIPRO
DDF641 MIXER OPTIPRO
DDF642 MIXER OPTIPRO
DDF643 MIXER OPTIPRO
DDF644 MIXER OPTIPRO
DDF646 MIXER OPTIPRO
DDF647 MIXER OPTIPRO
DDF64A MIXER OPTIPRO
DDF743 MIXER OPTIPRO
DDF841/600 MIXER OPTIPRO
DDF844 MIXER OPTIPRO
DDG141/601 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG141/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG143(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG144SU/601 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG144SU/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG15141/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG1B1(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG1C1(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDH10144/601 MIXER FACICLICK
DDH141(0) MIXER FACICLICK
DDH141(1) MIXER FACICLICK
DDH141/702 MIXER FACICLICK
DDH142(0) MIXER FACICLICK
DDH142(1) MIXER FACICLICK
DDH147(0) MIXER FACICLICK
DDH147(1) MIXER FACICLICK
DDH1B1(0) MIXER FACICLICK
DDH1B1(1) MIXER FACICLICK
DDH1C1(0) MIXER FACICLICK
DDH1C1(1) MIXER FACICLICK
DDH241(0) MIXER FACICLICK
DDH241(1) MIXER FACICLICK
DDH241/702 MIXER FACICLICK
DDH242(0) MIXER FACICLICK
DDH242(1) MIXER FACICLICK
DDH244(0) MIXER FACICLICK
DDH244(1) MIXER FACICLICK
DDH341(0) MIXER FACICLICK
DDH341(1) MIXER FACICLICK
DDH342(0) MIXER FACICLICK
DDH342(1) MIXER FACICLICK
DDH3B1(0) MIXER FACICLICK
DDH3B1(1) MIXER FACICLICK
DDH3B2(1) MIXER FACICLICK
DDH441(0) MIXER FACICLICK
DDH441(1) MIXER FACICLICK
DDH442(0) MIXER FACICLICK
DDH442(1) MIXER FACICLICK
DDH447(0) MIXER FACICLICK
DDH447(1) MIXER FACICLICK
DDH449(0) MIXER FACICLICK
DDH449(1) MIXER FACICLICK
DDH541(0) MIXER FACICLICK
DDH541(1) MIXER FACICLICK
DDH641(1) MIXER FACICLICK
HB406140/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB406141/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406141/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB406142/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406143/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406144/600 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061LD/600 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061S1/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407141/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407141/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407142/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407142/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407143/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407143/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB4071S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB4071S1/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB4081S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB600141/601 MIXER CLICK AND MIX 450
HB600141/702 MIXER CLICK AND MIX 450
HB6001DE/602 MIXER CLICK AND MIX 450
HB6001DE/702 MIXER CLICK AND MIX 450
HB801141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
HB801143/60 MIXER CLICK AND MIX 600
HB802146/60 MIXER CLICK AND MIX 600DD500141/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500141/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500141/702 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500142/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500142/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500144/60 MIXER CLICK AND MIX 450
DD500144/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD501143/601 MIXER CLICK AND MIX 450
DD600141/60 MIXER ULTRA COMPACT
DD601141/60 MIXER ULTRA COMPACT
DD700141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701142/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701144/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701145/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701145/700 MIXER CLICK AND MIX 600
DD701147/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702142/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702145/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702145/700 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702146/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD702147/60 MIXER CLICK AND MIX 600
DD802141/600 MIXER CLICK AND MIX
DD803141/600 MIXER CLICK AND MIX
DD902142/600 MIXER CLICK AND MIX 800 800W
DD904143/600 MIXER OPTIPRO 800W
DD904143/700 MIXER OPTIPRO 800W
DD905142/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD905142/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD906143/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD906143/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD907143/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD908141/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD908141/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD909141/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909141/700 MIXER OPTIPRO 900W
DD909142/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909147/600 MIXER OPTIPRO 900W
DD909147/700 MIXER OPTIPRO 900W
DDF141(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF142(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF144(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF145(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF146(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF1B1(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 1
DDF241(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 2
DDF2B1(0) MIXER OPTIPRO
DDF341(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF342(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF345(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF345(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF349(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 3
DDF441(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF443(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF444(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF446(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF447(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF44A(0) MIXER OPTIPRO MALAGA 4
DDF543 MIXER OPTIPRO
DDF641 MIXER OPTIPRO
DDF642 MIXER OPTIPRO
DDF643 MIXER OPTIPRO
DDF644 MIXER OPTIPRO
DDF646 MIXER OPTIPRO
DDF647 MIXER OPTIPRO
DDF64A MIXER OPTIPRO
DDF743 MIXER OPTIPRO
DDF841/600 MIXER OPTIPRO
DDF844 MIXER OPTIPRO
DDG141/601 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG141/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG143(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG144SU/601 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG144SU/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG15141/701 MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG1B1(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDG1C1(1) MIXER ROBOT MARIE TURBO
DDH10144/601 MIXER FACICLICK
DDH141(0) MIXER FACICLICK
DDH141(1) MIXER FACICLICK
DDH141/702 MIXER FACICLICK
DDH142(0) MIXER FACICLICK
DDH142(1) MIXER FACICLICK
DDH147(0) MIXER FACICLICK
DDH147(1) MIXER FACICLICK
DDH1B1(0) MIXER FACICLICK
DDH1B1(1) MIXER FACICLICK
DDH1C1(0) MIXER FACICLICK
DDH1C1(1) MIXER FACICLICK
DDH241(0) MIXER FACICLICK
DDH241(1) MIXER FACICLICK
DDH241/702 MIXER FACICLICK
DDH242(0) MIXER FACICLICK
DDH242(1) MIXER FACICLICK
DDH244(0) MIXER FACICLICK
DDH244(1) MIXER FACICLICK
DDH341(0) MIXER FACICLICK
DDH341(1) MIXER FACICLICK
DDH342(0) MIXER FACICLICK
DDH342(1) MIXER FACICLICK
DDH3B1(0) MIXER FACICLICK
DDH3B1(1) MIXER FACICLICK
DDH3B2(1) MIXER FACICLICK
DDH441(0) MIXER FACICLICK
DDH441(1) MIXER FACICLICK
DDH442(0) MIXER FACICLICK
DDH442(1) MIXER FACICLICK
DDH447(0) MIXER FACICLICK
DDH447(1) MIXER FACICLICK
DDH449(0) MIXER FACICLICK
DDH449(1) MIXER FACICLICK
DDH541(0) MIXER FACICLICK
DDH541(1) MIXER FACICLICK
DDH641(1) MIXER FACICLICK
HB406140/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB406141/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406141/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB406142/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406143/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB406144/600 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061LD/600 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB4061S1/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407141/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407141/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407142/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407142/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB407143/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB407143/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB4071S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB4071S1/700 MIXER ULTRA COMPACT
HB4081S1/60 MIXER ULTRA COMPACT
HB600141/601 MIXER CLICK AND MIX 450
HB600141/702 MIXER CLICK AND MIX 450
HB6001DE/602 MIXER CLICK AND MIX 450
HB6001DE/702 MIXER CLICK AND MIX 450
HB801141/60 MIXER CLICK AND MIX 600
HB801143/60 MIXER CLICK AND MIX 600
HB802146/60 MIXER CLICK AND MIX 600

 

Meat Grinder چرخ گوشت – همزن mixer – گوشت کوب برقی electronic masher

همزن یا میکسر یکی از لوازم خانگی است که برای همزدن شدید، مخلوط کردن یا یکنواخت‌کردن غلظت مواد مخلوط‌شده استفاده می‌شود. همزن‌ها ممکن است دستی یا برقی باشند. سازندهٔ این دستگاه فردی امریکایی به‌نام رالف کالیر می‌باشد

چرخ گوشت ابزاری برای تبدیل کردن قطعات بزرگ گوشت به قطعات ریزتر می‌باشد. چرخ گوشت‌ها در دو نوع دستی و برقی موجود بوده و سایزهای متفاوتی دارند که بسته به این سایزها میزان گوشت وارد شده به دستگاه و ضخامت آن کم و زیاد می‌شود.

گوشت کوب برقی که بر خلاف نامش فقط برای کوبیدن گوشت استفاده نمی شود بلکه با آن برای هم زدن تخم مرغ له کردن غذاهای آبپز ، گرفتن آب میوه و … نیز استفاده می شود

برخی از قطعات گوشت کوب برقی، لوازم یدکی چرخ گوشت و قطعات همزن که در فروشگاه قطعه بانک بفروش می رسد

موتور چرخ گوشت، گیربکس چرخ گوشت، چرخ دنده  چرخ گوشت، حلزونی چرخ گوشت، گلویی و مهره چرخ گوشت، تیغ چرخ گوشت، بدنه چرخ گوشت، فشاری چرخ گوشت، تیغه شبکه چرخ گوشت، چرخ دنده همزن، کوبل سرموتور گوشت کوب برقی، سری پلاستیکی گوشت کوب برقی، مارپیج چرخ گوشت، مخزن همرن، پره همزن، موتور همزن

1 دیدگاه برای کوبل سرموتور گوشت کوب برقی مولینکس فابریکی

  1. آواتار farhadaghayi2
    5

    farhadaghayi2

    بهترین فروشگاه قطعات چرخ گوشت
    ۶

دیدگاه خود را بنویسید