نحوه تعمیر چای ساز ویداس

قطعات چای ساز ویداس شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز ویداس

۲- المنت چای ساز ویداس

۳- برد چای ساز ویداس

۴- قوری چای ساز ویداس

۵- جرم گیری چای ساز ویداس