قطعات بخورسرد

قطعات بخورسرد

قطعات بخورسرد / ارسال از قطعه بانک

دستگاه بخور سرد بخاری هم دما با اتاق را در محیط پخش می کند.

این دستگاه دارای دو تکنولوژی مختلف تبخیری و اولتراسونیک می باشد.

دستگاه بخوری که مجهز به تکنولوژی تبخیری است، از یک فیتیله داخلی برای جذب آب استفاده کرده و هوا را به میان فیتیله می دمد.

این کار باعث می شود که بخار آب خنکی تولید شده و در محیط پخش شود. دستگاه بخور سردی که به تکنولوژی اولتراسونیک مجهز است،

از لرزش اولتراسونیک برای تولید بخار آب ریز استفاده می کند و آن را در محیط منتشر می کند.

دستگاه بخور سرد برای محیط های بزرگ مناسب است. این دستگاه می تواند تمام فضای خانه را مرطوب کند.

علاوه بر این، چون آب را حرارت نمی دهد، مصرف برق کمتری دارد. همچنین در خانه هایی که کودک حضور دارد، دستگاه بخور سرد ایمن تر است.