جنس فیلتر سرخ کن

قطعات سرخ کن

قطعات سرخ کن

 

جنس فیلتر سرخ کن باد از الیاف میکروفیلتری سلولزی و کربن باشد تا از پخش بخارات چربی سرخ کن به فضای بیرون و همچنین مانع از پخش بو شود.
فیلتر صافی روغن برای تصفیه کردن روغن سرخ کن استفاده می شود.معمولا بعد از سرخ کردن مواد می بینیم ذرات سرخ شده و یا سوخته مواد غذایی در روغن معلق است.
برای اینکه بتوان روغن سرخ کردنی را دوباره استفاده کرد آن را از درون فیلتر کاغذی سرخ کن دید عبور داده و ذرات مواد غذایی در داخل کاغذ فیلتر جمع می شود.
فیلتر سرخ کن ذغالی باید هر چند وقت تعویض شود. زیرا بعد از مدتی استفاده و جذب چربی ها، قابلیت خود را از دست می دهد.

 

لوازم یدکی سرخ کن را از قطعه بانک بخواهید.