فرآیندهای آب مرکبات گیری

فرآیندهای آب مرکبات گیری

فرآیندهای میوه مرکبات با فرآیندهای استاندارد آب میوه متفاوت است. محصولات و تعدادی فرآورده های جانبی مانند آب میوه غلیظ، اسانس، پکتین، الکل، رایحه طبیعی و ماده کدر کننده را می توان از مرکبات به دست آورد.

روند
فرآیندهای آب میوه مرکبات مواد اولیه (مرکبات) تحویلی به گیاه پس از بررسی اولیه به دستگاه استخراج منتقل می شود و آب میوه و پوسته پوست در آنجا جدا می شود. آب میوه به دست آمده حاوی مقدار مشخصی پالپ است. اگرچه مقدار مشخصی از خمیر کاغذ توسط فینیشر جدا می شود، کافی نیست. جداسازی تفاله و آب میوه با استفاده از دکانترهای HAUS DDF و جداکننده های تمیزکننده FBA انجام می شود و در صورت تمایل می توان آب میوه به دست آمده را از طریق تبخیر تغلیظ کرد.

دکانترها و جداکننده ها در مراحل زیر در فرآیند مرکبات استفاده می شوند:

  • تولید آب میوه و کنسانتره
  • جداسازی پالپ و کم آبی
  • فرآیند تولید ابری
  • فرآیند تولید پکتین
  • فرآیند تولید اسانس
لوازم یدکی و قطعات آب مرکبات گیری را از قطعه بانک بخواهید.