لوازم جانبی غذاساز تفال

لوازم جانبی غذاساز تفال

۱- مخزن یا کاسه غذاساز تفال

۲- درب ( دیش ) مخزن غذاساز تفال

۳- موتور غذاساز تفال

۴- تیغ غذاساز تفال

۵- شفت غذاساز تفال

۶- چرخ دنده فابریکی غذاساز تفال

۷- پوشر یا فشاری غذاساز تفال

۸- رنده غذاساز تفال

۹- کوبل غذاساز تفال

۱۰ – کاردک غذاساز تفال

۱۱- خمیر زن غذاساز تفال

۱۲-کابل غذاساز تفال

۱۳- بورد غذاساز تفال

۱۴ – سوییچ غذاساز تفال

۱۵- قاب بدنه کامل غذاساز تفال

۱۶- گوشواره غذاساز تفال

۱۷- اسلایسر ورقه کن غذاساز  تفال

۱۸- پره همزن غذاساز تفال