پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A802 ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکسA802 پاکت های میکرو فیلتری مولینکسA802 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ […]

ویژگی های کلیدی

 • پاکت جاروبرقی : : مولینکس a802
 • تعداد در هر بسته : : ۵ عدد
 • قابلیت : : فیلترینگ بالا
 • جنس پاکت : : میکروفیلتری
 • ارسال به سراسر ایران : رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکسA802

پاکت های میکرو فیلتری مولینکسA802 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

 

مولینکس A802

فقط مولینکس A802

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس اتمسفر ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس اتمسفر پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

ویژگی های کلیدی

 • پاکت جاروبرقی : : مولینکس
 • تعداد در هر بسته : : ۵ عدد
 • قابلیت : : فیلترینگ بالا
 • جنس پاکت : : میکروفیلتر
 • ارسال به سراسر ایران : رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس اتمسفر

پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

مولینکس اتمسفر

فقط مولینکس اتمسفر

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس التون – ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس التون پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

ویژگی های کلیدی

 • پاکت جاروبرقی : : مولینکس التون
 • تعداد در هر بسته : : ۵ عدد
 • فیلترینگ : فیلترینگ بالا
 • جنس پاکت : : میکروفیلتری

پاکت میکروفیلتری مولینکس التون

پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

مولینکس التون

فقط مولینکس التون

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکسA82 ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A82 پاکت های میکرو فیلتری مولینکس A82 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

اکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A82

پاکت های میکرو فیلتری مولینکس A82 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

مولینکس A82

فقط مولینکس A82

 

هوم اپلیانس مرکز تعمیرات جاروبرقی مولینکس و قطعه بانک مرکز فروش لوازم یدکی جاروبرقی مولینکس